Regler Gr8

Tryck här för att öppna PDF-Gr8 regler och proposition (Åby 240809)

For English. Read below.

### Gr8 – Regelverk för Åbytravet Fredag 9 Augusti 2024

**Översikt:**
Loppet "Gr8" är en serie av dueller där två hästar möts i varje heat. Det hela äger rum på Åbytravet fredag 9 augusti 2024, med start klockan 15:35.

**Struktur:**
- **Kvartsfinaler:** 8 hästar deltar, uppdelade i fyra kvartsfinaler.
- **Semifinaler:** Vinnarna från kvartsfinalerna går vidare till två semifinaler.
- **Final:** Vinnarna från semifinalerna möts i en final.

**Regler:**
- Varje heat är 1 000 meter långt.
- En häst springer på innerspår, den andra på ytterspår.
- Ytterspåret är cirka 15,7 meter längre per kurva.
- På bortre långsidan växlar hästarna spår.

**Tidsprogram:**
- Kvartsfinaler: 15:35, 15:42, 15:49, 15:56
- Semifinaler: 16:06, 16:16
- Final: 17:52, med defilering 17:45

**Prissumma:**
- Total prissumma: 500 000 kr
- Finalsegrare: 250 000 kr
- Finaltvåa: 100 000 kr
- Delad trea: 50 000 kr (2 priser)
- Delad femma: 12 500 kr (4 priser)

**Startanmälan:**
- Senast 4 augusti kl 12:00 (3 augusti kl 9:00 för utlandstränade hästar).
- Åby Travsällskap väljer fritt åtta hästar bland de anmälda.

**Spårval:**
- Semifinalspår väljs av kusken med bästa km-tid i kvartsfinalen.
- Finalspår väljs av kusken med bästa km-tid i semifinalen.

**Tävlingsregler:**
- Loppen körs enligt Tävlingsreglemente för Svensk Travsport med vissa undantag.
- Valfri godkänd sulkytyp kan användas.
- Utrustningsändring tillåten inför semifinal och final.
- Autostart vid ordinarie 2140-starten.

**Spår och spårväxling:**
- Innerspåret är 5 meter brett, ytterspårets nedre gräns markeras av mittlinjen.
- Växling på bortre långsidan inom en 200 meter lång sträcka.

**Mållinje och målgång:**
- Mållinjen vid ordinarie 2140-starten.
- Ingen segerdefilering eller prisceremoni i kvarts- och semifinaler.

**Lägsta tidsgräns:**
- Heatsegraren ska springa 1000 meter på km-tiden 1.20 eller snabbare.
- Måldomaren kan i undantagsfall godkänna långsammare km-tid.

**Veterinärbesiktning:**
- Hästar som kvalificerar sig för final besiktigas av banveterinären.

**Resultatlista:**
- Alla hästar noteras i en och samma resultatlista (lopp 1, Åby 9 augusti 2024).
- Inga officiella km-tider noteras i resultatlistan.

För mer information och fullständiga regler, se Tävlingsreglemente för Svensk Travsport och Åby Travsällskaps riktlinjer.

 

### Gr8 – Regulations for Åby Racecourse Friday, August 9, 2024

**Overview:**
The race "Gr8" is a series of duels where two horses compete in each heat. It takes place at Åby Racecourse on Friday, August 9, 2024, starting at 15:35.

**Structure:**
- **Quarterfinals:** 8 horses participate, divided into four quarterfinals.
- **Semifinals:** The winners from the quarterfinals advance to two semifinals.
- **Final:** The winners from the semifinals compete in a final.

**Rules:**
- Each heat is 1,000 meters long.
- One horse runs on the inside track, the other on the outside track.
- The outside track is approximately 15.7 meters longer per curve.
- On the back straight, the horses switch tracks.

**Schedule:**
- Quarterfinals: 15:35, 15:42, 15:49, 15:56
- Semifinals: 16:06, 16:16
- Final: 17:52, with parade at 17:45

**Prize Money:**
- Total prize money: 500,000 SEK
- Final winner: 250,000 SEK
- Final runner-up: 100,000 SEK
- Shared third place: 50,000 SEK (2 prizes)
- Shared fifth place: 12,500 SEK (4 prizes)

**Entry:**
- No later than August 4 at 12:00 (August 3 at 9:00 for foreign-trained horses).
- Åby Racing Society freely selects eight horses from the entries.

**Track Selection:**
- Semifinal track chosen by the driver with the best km-time in the quarterfinal.
- Final track chosen by the driver with the best km-time in the semifinal.

**Competition Rules:**
- Races are run according to the Competition Regulations for Swedish Trotting with certain exceptions.
- Any approved sulky type can be used.
- Equipment changes are allowed before the semifinal and final.
- Autostart at the regular 2140 start.

**Track and Switching:**
- The inside track is 5 meters wide, the outer track’s lower boundary is marked by the center line.
- Switching on the back straight within a 200-meter stretch.

**Finish Line and Finish:**
- The finish line is at the regular 2140 start.
- No victory parade or award ceremony in the quarterfinals and semifinals.

**Minimum Time Limit:**
- Heat winners must run 1,000 meters with a km-time of 1.20 or faster.
- The judge may approve a slower km-time in exceptional cases.

**Veterinary Inspection:**
- Horses qualifying for the final are inspected by the track veterinarian.

**Results List:**
- All horses are listed in the same results list (race 1, Åby August 9, 2024).
- No official km-times are recorded in the results list.

For more information and complete rules, refer to the Competition Regulations for Swedish Trotting and Åby Racing Society guidelines.

Läs mer om hästarna i loppet
Till biljetterna

© Åbytravet 2024