About the event

Här kan du läsa mer 

Väskförbud:

I polismyndighetens tillstånd för offentlig tillställning – råder totalt väskförbud. Undantag endast för personer med medicinska skäl eller för skötväska för personer med barn.
Åbytravet tar inget ansvar för förvaring av medhavd väska och har rätt att noga kontrollera samtliga väskor.
Så idag råder totalt väskförbud!

Hålltider:

12.00 Huvudentrén, Norra Entrén & publikplats öppnar
12.00 Restaurang Pegasus,  Lyon och Orangeriet öppnar
12.00 Guidning på stallbacken startar
13.45 Åby Mini Grand Prix startar
14.40 Första start
15.45 Invigning
16.20 V75:1 startar
18.00 Vi välkomnar alla som köpt biljett till Smash Into Pieces
18.43 Åby World Grand Prix  (sista loppet för dagen)
Ca 20.00 Smash Into Pieces intar scenen

Med reservation för ändringar 

Entréer:

I huvudentrén kan du komma om du har en förköpt biljett eller årskort. Du kan även köpa din biljett på plats här och betala med kort.
Om du köper din biljett på plats så kostar den 295 kr

I Norra entrén kan du komma in om du har en förköpt biljett eller årskort.
Här kan du inte köpa biljett.

Parkering:

Den stora parkeringen sydväst om huvudentrén är en betalparkering och debiteras enligt taxan som visas på parkeringsautomaterna. Du kan betala din parkering med kort eller via sms parkering. Det är avgift samtliga dagar.

Kommunikationer:

Ordinarie busslinje 753 går från Heden via bland annat Vasaplatsen till Åbytravet (hlp Åby Arenastad). Därefter är det 410m.  Buss 25 hlp Fässbergsgymnasiet. Buss 751 (Frölunda Torg-Mölndal-Mölnlycke) stannar vid hållplatsen Stallbacken. Därefter är det 8 min promenad till närmsta entrén. Reseplaneraren finner du här!

Åbybussen:

Har du bokat plats i Åbybussen så behöver du ha koll på tiden! 10 minuter innan starten i loppet startar skall du befinna dig vid vinnarcirkeln.

Foto & Film:

Vid besök eller köp av biljett till detta evenemang godkänns att biljettinnehavaren kan bli fotograferad eller filmad. Detta material kan sedan komma att användas av Åbytravet i marknadsföringssyfte för kommande evenemang.

In English

BAG BAN:

In the police authority's permit for public events - there is a total ban on bags. Exceptions only for people with medical reasons or for diaper bags for people with children. Åbytravet takes no responsibility for the storage of carried bags and has the right to carefully check all bags. So today there is a total bag ban!

Holding times:

12.00 Main entrance, North Entrance & audience area open
12.00 Restaurant Pegasus, Lyon and the Orangerie open
12.00 Guiding on the stable slope starts
13.45 Åby Mini Grand Prix starts
14.40 First start
15.45 Inauguration
16.20 V75:1 starts
18.00 We welcome everyone who bought a ticket to Smash Into Pieces
18.43 Åby World Grand Prix (last race of the day)
Around 20.00 Smash Into Pieces takes the stage
With reservation for changes

Entries:

You can enter the main entrance if you have a pre-purchased ticket or annual pass. You can also buy your ticket on the spot here and pay by card. If you buy your ticket on the spot, it costs SEK 295.

You can enter the North entrance if you have a pre-purchased ticket or annual pass. You cannot buy a ticket here.

Parking:

The large car park southwest of the main entrance is a paid car park and is charged according to the rate shown on the parking machines. You can pay for your parking by card or via SMS parking. There is a fee on all days.

Communications:

Regular bus line 753 runs from Heden via Vasaplatsen to Åbytravet (hlp Åby Arenastad). After that it is 410m.  Bus 25 hlp Fässbergsgymnasiet. Bus 751 (Frölunda Torg-Mölndal-Mölnlycke) stops at the Stallbacken stop. After that, it's an 8-minute walk to the nearest entrance. You can find the travel planner here!

The Åby bus:

If you have booked a seat on the Åby bus, you need to keep an eye on the time! 10 minutes before the start of the race you must be at the winner's circle.

Photo & Video:

When visiting or buying a ticket for this event, it is accepted that the ticket holder may be photographed or filmed. This material may then be used by Åbytravet for marketing purposes for future events.

Läs mer om hästarna i loppet
Till biljetterna

© Åbytravet 2024