Hållbarhet

Åbytravet värnar alltid om hästen bästa och arbetar aktivt med en säker anläggning och tränings-/tävlingsbana för hållbara hästar. Detta genom att hålla ett så skonsamt banunderlag som möjligt, alltid med hästens bästa i åtanke. Vi tillgodoser alltid varmvatten vid duschning för våra aktiva, både kusk som häst. Vi har en egen jourklinik och jourberedskap på samtliga tävlingsdagar. Vi har även alltid ambulans på plats vid våra tävlingar.

På vår anläggning lastar man av hästarna under tak, då alla våra stallar sam transityta är under ett och samma tak. Vi sänder inget ljud i våra intern-tv-kanaler på stallområdet, allt för att göra det till en lugn och trivsam miljö både för häst och människa.

1.1.1       Aktivt Miljö- och klimatarbete

Energi

All el köps in från Mölndal Energi som produceras till 100% av förnybara energikällor, alltså 0% från fossila bränslen. Även fjärrvärmen köps in från Mölndal Energi vilken är lokalproducerad och klimatsmart. Under 2022 har vi investerat i solceller som ger ca 220 000 kWh/år. Vi har genom olika åtgärder sparat väldigt mycket energi 2022. Att vi lagt ner stallgårdarna i Balltorp är en, men även andra åtgärder som att jobba aktivt med vilka utrymmen som skall vara i gång, spisar, kylrum, ventilation, belysning, teknik med mera har gjort väldigt mycket. Totalt har vi under 2022 perioden januari till november 532 026 färre kwh än samma period 2021.

Vatten

Av vår totala vattenförbrukning på 16,9 megaliter tar vi 13,3 megaliter från egen damm med tillhörande brunn. Endast 3,6 megaliter kommer via det kommunala vattensystemet.

Gödselhantering

All vår överblivna spån/stallströ som används i stallens boxar under perioden september till maj transporteras av vår egen traktor med miljöbränsle (EcoPar) till intilliggande Riskullaverken (Mölndal Energi) där det bränns och blir till energi som vi sedan återanvänder för att bland annat ladda elbilar på vår parkering. Ett så kallat cirkulärt samarbete mellan Åby Travsällskap och Mölndals Energi.

Bränsle

Alla dieselfordon tankas med EcoPar A.  EcoPar A är ett ultrarent drivmedel för dieselmotorer. Utsläppen av cancerogena ämnen minskar med ca 90% jämfört med vanlig diesel och halterna av kväveoxid går ner med ca 60%. Det utvinns av naturgas och är därför ej klassat som fosilfritt.

Byggnad

Åby Arena har miljöklass silver. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Utbildning/kompetens

Åbytravet påbörjade under våren 2021 utbildningen av all sin personal som arbetar minst 50% i grundläggande miljökunskap. Detta för att höja medarbetarnas kompetens inom miljö samt skapa engagemang för att aktivt arbetat med miljöförbättrande åtgärder inom Åbytravet. Dessutom har miljösamordnare samt två miljöansvariga gått utbildningen Miljöbalken samt Utbildningen i Miljöledning med Miljöstegen.

Arbetsmiljö

Åbytravet arbetar systematiskt med arbetsmiljö vilket också omfattar OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö). Möten hålls fyra gånger per år. Årlig kontroll av vår hälsa och hur den psykosociala arbetsmiljön uppfattas görs via Avonova. Underlag för hälsotillståndet lämnas till företaget.

Avfall

Vi sorterar sen tidigare och komposterar (sedan sommar 2021) allt vårt avfall.

BokaMera-appen
Från och med 1 december 2022 kan man via en enkel app-lösning boka sin träningstid på tävlingsbanan, detta för att vi skall veta när man kommer och tränar och på så sätt sätta in resurser när det behövs och inte slösa på resurser såsom vatten, bränsle, banmaterial i onödan.

Kompetens

Anläggningspersonalen har gått utbildning i Eco driving. All personal har genomgått grundläggande miljöutbildning och intern utbildning vid upprepande tillfällen om hur just du kan spara på energi. Hela miljögruppen på Åbytravet har gått utbildning i miljöbalken. Det är Gunnar Johansson anläggningschef som har ”titeln” miljösamordnare, Per Sandberg och Jonas Johansson som är miljöansvariga samt Gert Danielsson, Sanna Langmarker och Oscar Uhrberg som bildar miljögruppen.

Rekoringen

Vi upplåter del av vår parkering varannan onsdag kostnadsfritt till Rekoringen så att dom i sin tur kan organisera möjligheten att på ett miljömässigt sätt se till att man kan köpa närodlad mat och hantverk kopplat till matprodukter (fårskinn mm).

Framåtriktat

  • Installera solceller på travskolan. Klart sommaren 2023. (68 000 kwh/år av travskolans totala förbrukning på 73 000 kwh).
  • Byta banbelysning till LED. Utredning pågår. Klart tidigast 2024.
  • Främja aktiva och andra att köra elbil genom att tillhandahålla laddplatser (ST upphandling).
  • Tillhandahålla fler laddplatser till vår publik. Klart våren 2024. Totalt 34 stycken
  • Bygga bort energitjuvar som gamla aggregat, aerotemprar, övrig belysning, m.m.
  • Titta över möjligheten att gå över till fosilfritt bränsle.
  • Utreda energilagring och utveckla solcellsparken ytterligare.
  • Optimera banskötsel mht bränsle, vatten, banmaterial bland annat genom att veta när det tränas genom BokaMera -appen. Klart april 2024. Över 70 användare
  • Att 2023 Miljödiplomera hela anläggningen enligt Svensk Miljöbas och på så sätt tvinga oss att bli bättre gällande all våra prioriterade miljöområden. Klart 2024

Läs mer om hästarna i loppet
Till biljetterna

© Åbytravet 2024